Syndicus

De gewijzigde Wet op de Mede-eigendom

Op 1 augustus 1995 ging de wet op de mede-eigendom in, de vorige beknopte wetgeving dateerde immers van 1924. Het spreekt vanzelf dat na 70 jaar, gezien de explosie in de appartementsbouw, een degelijke wettelijke regeling meer dan noodzakelijk werd. Vooral de rechtmatige bescherming van elke eigenaar werd hiermee beoogd.

De Vereniging van Mede-eigenaars kreeg rechtspersoonlijkheid. De eigenaars zijn als groep aanspreekbaar door derden of kunnen als groep naar buiten toe optreden.

De wet heeft tot gevolg dat een meer actieve doch tezelfdertijd een meer voorzichtige besluitvorming door de Algemene Vergadering noodzakelijk wordt. Ook de huurders hebben voortaan verhaalrechten tegen onzorgvuldige beslissingen.

Ondertussen werden op 2 juni 2010 belangrijke wijzigingen goedgekeurd welke ingaan op 1 september 2010.

Beroepserkenning van de makelaar en de syndicus

Sinds 1993 is het beroep van vastgoedmakelaar wettelijk erkend en beschermd. Deze erkenning is vereist voor bemiddeling bij verkoop, verhuur, overdracht van handelsfondsen, syndicus- en rentmeesterschap.

De erkende makelaar en/of beheerder is ingeschreven op het tableau van het BIV en is verplicht de plichtenleer en de richtlijnen ervan toe te passen. Elke klacht wordt onderzocht en kan gesanctioneerd worden door het beroepsinstituut.
Ons aansluitingsnummer op het tableau van het BIV: 506257 en 508006.

Een vakkundig beheer

Wij verzekeren tijdens het beheer van de mede-eigendom het naleven van de bepalingen van de basisakte, evenals de wettelijke en reglementaire verplichtingen. De wettelijke verplichtingen van de syndicus worden aanzienlijk uitgebreid o.m. ten overstaan van het notariaat, de fiscus en de sociale wetgeving. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is hierbij een noodzaak gezien voortaan de syndicus als enige verantwoordelijk is voor zijn beheer. Tevens dragen wij bij tot het waarborgfonds welke “derdengelden” beveiligd.

Het beheer van een appartementsgebouw omvat het administratief, financieel en technisch beheer.

  • Het administratief beheer

De syndicus nodigt de mede-eigenaars uit op de algemene vergadering, leidt deze en stelt de verslagen ter plaatse op waarna deze binnen enkele dagen naar de mede-eigenaars verstuurd worden.

Alle beslissingen gestemd op een Algemene Vergadering of genomen door de beheerraad, worden uitgevoerd door de syndicus.

Aan elke eigenaar wordt een vragenlijst toegestuurd teneinde kennis te krijgen van de juiste eigenaars- en bewonerssituatie en de houders van de zakelijke rechten. Dit teneinde aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Elke mede-eigenaar heeft de keuze om de hem toegestuurde documenten via e-mail of post te ontvangen.

  • Het financieel beheer

De syndicus voert de boekhouding van de mede-eigendom en houdt een bestand bij met de namen van de verschillende mede-eigenaars, adressen en beschrijving van ieders eigendom, en dit op een duidelijke, precieze en gedetailleerde wijze. Wij beschikken over een gespecialiseerd en overzichtelijk softwarepakket dat op frequente basis voorzien wordt van een update.

De syndicus stelt elk boekjaar een jaarafrekening op met een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven van de mede-eigendom. Elke eigenaar ontvangt dan ook een individuele afrekening, inbegrepen het water- en verwarmingsverbruik op basis van de tellerstanden.

Alle financiële transacties voor de vereniging van mede-eigenaars worden uitgevoerd via exclusief voor de vereniging geopende bankrekeningen op naam van de vereniging.

  • Het technisch beheer

Het technisch beheer heeft als doel het bedrijfsklaar houden van de technische en veiligheids- installaties, en ook het behouden van de waarde van het patrimonium.

De syndicus controleert de staat van de gemeenschappelijke delen, de goede werking van de installaties, uitrustingen en gemeenschappelijke diensten en contacteert specialisten voor het noodzakelijke onderhoud en herstellingen.

Alle mede-eigendommen die wij beheren, zijn volledig vrij in hun keuze van aannemers.